D'r Frens, kompel en aasjtriecher

Kirchroa, 1 joenie 2017

Vuur kroge jraad besjeed dat d'r Frens Haselier nit mieë ónger ós is. Vier wunsje de famielje, bekende en de rès va Kirchroa vöal sjterkde mit dizze verlós. E paar joar jeleie dorf 't Jód tsimmer 'm ieër tsouw zinge als "huisorkest" van Couleur Local. Zingt 'r 'näu mit? 't Jeet óp de melodie van 't Kaklidsje....

Losse v'r d'r Frans e sjtendsje bringe, En e lidsje vuur 'em zinge Normaler wies broecht wien jinne krans, Vier losse diech hoeëg leëve, doe bis d'r betste Frans

Wievöal ordens hat dr Frans al nit emfange? Vuur al die kieëre datte óp de buun hat jesjtange Mit kómpel, kater narrekap, kan heë ziech losse zieë E lintje van de köniejin en óch nog jans jit mieë

D'r Frans dat is d'r vadder van de tsemplieje buutte Die sjtunt al joare lank jarant, vuur jans jet laach-minuutte D'r volle en de sjweiermam, de sjledder oes de flet Zets inne emmer d'r bei, vuur d'r vutter i Moresnet

De bucher mit jesjiechtens hant vier mit sjpas jeeleëze Heimit hatte ós d'r leëvenswèg jeweëze D'r kómmeliejoeënsdaag van e kink mos weëde jemeld Noa 't "Prins Oesróffe" kunt "de Erbsjaf" en 't "Kirmesjeld".

Da jieëft 't nog de lidsjer van de Jeeteberjer jonge D'r bidwèg va Jerardus woeët durch hön bezonge D'r Jeu en 't Miljeu, d'r Jadetswerg va Klinkhei De allersjunste mupjer mit d'r Michel en d'r Lei

Och is ózze Frans briljant i jediechte maache Die hatte bij-enee jeraimd um tse kenne laache Va oeësteraier, miep-möpjer en blumpsjer in d'r jaad Mit moellewiever, kaffe klatsj, en lempjer in de naat

Losse v'r ing jeschiechte durch d'r Frans vertselle Jejrèfe oes 't leëve, jet wat v'r allenäu welle Uvver d'r Jadetswerg, d'r Maat, 't Sjutseleed En wie dat mit verjèse jeet, doava wisse vier besjeed

Leve Frans, vier danke diech vuur al dieng leëvenswerke Wats doe vuur inne hoemoor has, hant vier wal kinne merke Vuur d'r dialekverain en d'r Wauwel va Sjpekhei Hoffentlieg bis doe nog lang mit vöal plezeer d'rbei

Tserukblik in os Joebieleumjoar

't Koam wie inne dondersjlaag bei kloare himmel. 't Jód tsimmer besjteet in d'r Aujoes 10 joar. Weë häu dat jedaat? En wat me dan zoeë al deet in e joebieleumsjoar is vuur jiddere verain angesj. Ee dink kenne vuur uuch al zage: D'r kunt jee weiefès mit de Wurmtaler musikante; D'r kunt jee kòwsjiese  […]

Continue reading

Kirchroa jeet plat

DSC_3457b.jpg

Als onderdeel van het Kirchroa Jeet Plat programma speelden we de hele middag in de Orlandopassage. We speelden de sterren van de hemel en, zoals jullie van ons gewend zijn: ongerepeteerd; zonder vaste volgorde; In min of meer vaste samenstelling. maar wel: vol overgave; kundig; gevarieerde set. Je  […]

Continue reading

Page top